فیلتر هوای دیزل

فیلتر هوای دیزل

  هوایی که توسط موتور تنفس می شود حاوی گرد و خاک و ذرات معلق دیگری است که به تدریج با واردشدن به داخل موتور ، موجب آسیب دیدگی جدی آن خواهد شدهوایی که توسط موتور تنفس می شود حاوی گرد و خاک و ذرات معلق دیگری است که به…
فیلتر آب در دیزل

فیلتر آب در دیزل

در بعضی از سیستمهای خنک کاری از فیلتر استفاده می شود.فیلتر آب در دیزل در بعضی از سیستمهای خنک کاری از فیلتر استفاده می شود. فیلتر آب به موتور متصل می شود شلنگهای فیلتر را به سیستم خنک کاری اتصال می دهند بطوریکه مایع خنک کاری از داخل فیلتر عبور…
فیلترهای گازوئیل دیزل ژنراتور

فیلترهای گازوئیل دیزل ژنراتور

فیلترهای سوخت دیزل ژنراتور آب و مواد خارجی و آلودگی ها ممکن است در طول مراحل حمل و نقل، انبارداری و نیز هنگام استفاده (داخل باک دیزل ژنراتور ) وارد سوخت شده و آن را آلوده سازند. آب و مواد خارجی و آلودگی ها ممکن است در طول مراحل حمل…
فیلتر جریان اصلی و فرعی چه تفاوتی دارد

فیلتر جریان اصلی و فرعی چه تفاوتی دارد

  Lube oil is an essential element in the life of your engine. Among other things, lube oil lubricates, cools, cleans, protects, and seals the engine components. Over time, contamination is introduced into the lube system due to the combustion process, engine wear, spent additives, etc. With the addition of…