فیلتر آب در دیزل

فیلتر آب در دیزل

در بعضی از سیستمهای خنک کاری از فیلتر استفاده می شود.فیلتر آب در دیزل در بعضی از سیستمهای خنک کاری از فیلتر استفاده می شود. فیلتر آب به موتور متصل می شود شلنگهای فیلتر را به سیستم خنک کاری اتصال می دهند بطوریکه مایع خنک کاری از داخل فیلتر عبور…