فیلتر هوای دیزل

فیلتر هوای دیزل

  هوایی که توسط موتور تنفس می شود حاوی گرد و خاک و ذرات معلق دیگری است که به تدریج با واردشدن به داخل موتور ، موجب آسیب دیدگی جدی آن خواهد شدهوایی که توسط موتور تنفس می شود حاوی گرد و خاک و ذرات معلق دیگری است که به…